Giường Cấp Cứu 3 Tư Thế

Giường cấp cứu 3 tư thế DA-3-2

Giường Cấp Cứu 5 Tư Thế

Giường cấp cứu 5 tư thế DA-8

Giường Cấp Cứu 5 Tư Thế

Giường cấp cứu 5 tư thế MEG- 836a

Giường Cấp Cứu 5 Tư Thế

Giường cấp cứu 5 tư thế MEG- 838a

Giường Cấp Cứu 5 Tư Thế

Giường cấp cứu 5 tư thế MEG- 838e

Giường Bệnh Nhân 2 Tư Thế

Giường điện 2 tư thế BT-AE201

Giường Bệnh Nhân 2 Tư Thế

Giường điện 2 tư thế BT-AE203

Giường Bệnh Nhân 3 Tư Thế

Giường điện 3 tư thế BT-AE101

Giường Bệnh Nhân 3 Tư Thế

Giường điện 3 tư thế BT-AE102

Giường Bệnh Nhân 3 Tư Thế

Giường điện 3 tư thế BT-AE104