Nội thất bệnh viện

Tủ đầu giường BT-AL001

Nội thất bệnh viện

Tủ đầu giường BT-AL002

Nội thất bệnh viện

Tủ đầu giường BT-AL003

Nội thất bệnh viện

Tủ đầu giường BT-AL004

Nội thất bệnh viện

Tủ đầu giường BT-AL005