Giường Bệnh Nhân 3 Tư Thế

Giường điện 3 tư thế BT-AE101

Giường Bệnh Nhân 3 Tư Thế

Giường điện 3 tư thế BT-AE102

Giường Bệnh Nhân 3 Tư Thế

Giường điện 3 tư thế BT-AE104

Giường Bệnh Nhân 3 Tư Thế

Giường điện 3 tư thế BT-AE105

Giường Bệnh Nhân 3 Tư Thế

Giường điện 3 tư thế BT-AE110

Giường Bệnh Nhân 3 Tư Thế

Giường điện 3 tư thế BT-AE113

Giường Bệnh Nhân 3 Tư Thế

Giường điện 3 tư thế BT-AE114

Giường Bệnh Nhân 3 Tư Thế

Giường điện 3 tư thế BT-AE117

Giường Bệnh Nhân 3 Tư Thế

Giường điều khiển 3 tay quay BT-AM 105

Giường Bệnh Nhân 3 Tư Thế

Giường điều khiển 3 tay quay BT-AM 106

Giường Bệnh Nhân 3 Tư Thế

Giường điều khiển 3 tay quay BT-AM 115

error: Content is protected !!