Hệ thống X-Quang số hóa

Hệ thống xử lý X-Quang số hóa CR 10-X

Máy chụp cắt lớp vi tính

Máy chụp cắt lớp vi tính ANATOM 128

Máy chụp cộng hưởng từ

Máy chụp cắt lớp vi tính ANATOM 16 HD

Máy chụp cắt lớp vi tính

Máy chụp cắt lớp vi tính ANATOM 16 HD

Máy chụp cắt lớp vi tính

Máy chụp cắt lớp vi tính DENTOM

Máy chụp cộng hưởng từ

Máy chụp cộng hưởng từ OPENMARK 4000

Máy chụp cộng hưởng từ

Máy chụp cộng hưởng từ OPENMARK 5000

Máy chụp cộng hưởng từ

Máy chụp cộng hưởng từ OPENMARK III

Máy chụp cộng hưởng từ

Máy chụp cộng hưởng từ SuperMark

error: Content is protected !!